یک نویسنده عاشق حیوانات خانگی. نویسنده در حوزه خرید و فروش گربه و سگ